CER KODU - AVROPA TULLANTILARININ MƏCDƏSİ VƏ TULLANTILARIN İDARƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN EKOLOGİ MÜHİT İCRASİYƏLƏRİ


YOXLAMADAN ƏVVƏL CER KODU, ONLAR YOXLANMALIDIR SİSTEM İLƏKİLƏRİ.

TULLANTILAR SEKTORUNDA FƏALİYYƏT EDƏN MƏHSULLAR İKİ MAKROKATEQORİYAYA BÖLÜNÜR:

- İLƏ SÜKƏTLİ SİSTEMLƏR BƏRPA
- SÜKƏTLİ SİSTEMLƏR SMALTİMENTO

- BƏRPA İCARƏSİ MƏKTUB İLƏ TƏYYİN EDİLİR "R" VƏ NİSİ NÖMRƏLƏRƏ.
- SİLİNDİRİLMƏ İCAZƏLƏRİ MƏKTUBLA TƏYYİN EDİLİR "D" VƏ NİSİ NÖMRƏLƏRƏ.

tullantıların utilizasiyası zavodunun cer kodu

BƏRPA FƏALİYYƏTLƏRİ 152/06 Qanunvericilik Fərmanı ilə, Əlavə C ilə müəyyən edilir:

A1: əsasən yanacaq və ya enerji istehsalı üçün təkrar istifadə olunan tullantılar üçün
A2: həlledicilərin bərpası və/və ya bərpası üçün
A3: həlledici kimi istifadə edilməyən üzvi maddələrin bütün təkrar emalı və/və ya bərpa əməliyyatları üçün (adi kompostlamadır)
A4: qara və əlvan metalların təkrar emalı və bərpası üçün, habelə metal birləşmələri kimi tanınan alətlər üçün istifadə olunur (adətən avtomobil qəzalarının bağlamalarıdır)
A5: digər qeyri-üzvi maddələrin təkrar emalı və/və ya bərpası üçün
A6: turşuların və ya əsasların bərpası üçün istifadə olunur
A7: çirkləndiriciləri tutmaq üçün istifadə olunan məhsulların bərpası üçün etibarlı icazə
A8: katalizatorlardan məhsulların çıxarılması üçün istifadə olunur
A9: işlənmiş yağların bərpası və ya digər təkrar istifadəsi üçün
A10: kənd təsərrüfatının xeyrinə torpağa səpilməsi üçün
A11: R1-R10 ilə göstərilən əməliyyatlardan birindən əldə edilən tullantıların istifadəsinə aiddir
A12: tullantıların mübadiləsi üçün faydalıdır və R1-dən R11-ə qədər göstərilən əməliyyatlardan birinə tabedir
A13: tullantıların ehtiyata qoyulması və sonra R1-R12 bəndlərində göstərilən əməliyyatlardan birinə məruz qalması üçün icazəni göstərir (toplanmadan əvvəl, istehsal olunduğu yerdə müvəqqəti saxlama istisna olmaqla)

ATILMASI FƏALİYYƏTLƏRİ 152/06 Qanunvericilik Fərmanı ilə, Əlavə B ilə müəyyən edilir.

Q1: Torpağın üzərində və ya onun içindəki çöküntü (məsələn, poliqon)
Q2: Torpağın təmizlənməsi (məsələn, torpaqlarda maye tullantıların və ya şlamın biodeqradasiyası)
Q3: Dərin inyeksiyalar (məsələn, quyulara vurula bilən tullantıların vurulması. Duz qübbələrində və ya təbii geoloji çatlarda)
Q4: Lagoonage (məsələn, maye tullantıların və ya lilin quyulara, gölməçələrə və ya laqunalara axıdılması və s.)
Q5: Xüsusi hazırlanmış poliqon (məsələn, bir-birindən və ətraf mühitdən örtülü və ya təcrid olunmuş ayrı-ayrı su keçirməyən kameralarda sistemləşdirmə)
Q6: Daldırma istisna olmaqla, bərk tullantıların su mühitinə atılması
Q7: Daldırma, o cümlədən dənizin dibində basdırılma
Q8: D1-D12 bəndlərində sadalanan prosedurlardan birinə uyğun olaraq xaric edilən birləşmələr və ya qarışıqlarla nəticələnən bu Əlavənin başqa yerində göstərilməyən bioloji təmizlənmə
Q9: D1-D12 bəndlərində sadalanan proseslərdən birinə (məsələn, buxarlanma, qurutma, kalsinasiya və s.) uyğun olaraq xaric edilən birləşmələrin və ya qarışıqların əmələ gəlməsinə səbəb olan bu Əlavənin başqa yerində göstərilməyən fiziki-kimyəvi emal.
Q10: Torpağın yandırılması
Q11: Dənizdə yandırma
Q12: Daimi saxlama (məsələn, konteynerlərin minaya yerləşdirilməsi və s.)
Q13: D1-D12 bəndlərində qeyd olunan əməliyyatlardan birindən əvvəl ilkin qruplaşdırma
Q14: D1-D13 bəndlərində göstərilən əməliyyatlardan birindən əvvəl ilkin təkrar emal
Q15: D1-D14 bəndlərində göstərilən əməliyyatlardan birinə qədər ilkin depozit (müvəqqəti depozit istisna olmaqla, yığımdan əvvəl, istehsal edildiyi yerdə)

CER KODLARININ SİYAHISI
Tullantıların AVROPA SİYAHISI

İMTİNA VƏ TƏSVİRİ KODU

010000 MƏNDƏNLƏRDƏN VƏ YA KARxanalardan kəşfiyyat, hasilatı, eləcə də faydalı qazıntıların fiziki və ya kimyəvi emalından yaranan tullantılar

010100 Faydalı qazıntıların çıxarılması nəticəsində yaranan CER tullantıları

010101 CER metal filizlərinin çıxarılmasından tullantılar

010102 Qeyri-metal faydalı qazıntıların hasilatı zamanı CER tullantıları

010300 Metal filizlərinin kimyəvi və fiziki təmizlənməsi nəticəsində yaranan CER tullantıları

010304 * Kükürd filizinin emalı nəticəsində əldə edilən turşu yarada bilən steril CER-lər

010305 * CER tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar

010306 01 03 04 və 01 03 05-də qeyd olunanlardan başqa steril CER-lər

010307 * CER metal filizlərinin kimyəvi və fiziki emalından təhlükəli maddələr olan digər tullantılar

010308 CER tozu və 01 03 07-də ​​qeyd olunanlardan başqa əlaqəli qalıqlar

010309 01 03 07-də ​​qeyd olunanlardan başqa, alüminium oksidi istehsalından CER qırmızı şlamları

010399 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

010400 Qeyri-metal mineralların kimyəvi və fiziki təmizlənməsi nəticəsində yaranan CER tullantıları

010407 * Qeyri-metal mineralların kimyəvi və fiziki təmizlənməsi nəticəsində yaranan, tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tullantıları

010408 CER 01 04 07-də ​​qeyd olunanlardan başqa çınqıl və çınqıl tullantıları

010409 CER tullantıları qum və gil 010410 01 04 07-də ​​qeyd olunanlardan başqa toz və əlaqədar qalıqlar

010411 01 04 07-də ​​qeyd olunanlardan başqa kalium və qaya duzunun emalı nəticəsində CER tullantıları

010412 CER tullantıları və 01 04 07 və 01 04 11-də qeyd olunanlardan başqa mineralların yuyulması və təmizlənməsi nəticəsində yaranan digər qalıqlar

010413 01 04 07-də ​​qeyd olunanlardan başqa daş emalı zamanı CER tullantıları

010499 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

010500 CER qazma məhlulları və digər qazma tullantıları

010504 CER şirin su quyusu qazma məhlulları və tullantıları

010505 * CER neft tərkibli qazma məhlulları və tullantıları

010506 * CER qazma məhlulları və digər tullantılar tərkibində təhlükəli maddələr olan qazma

İMTİNA VƏ TƏSVİRİ KODU

010507 CER qazma məhlulları və tərkibində barit olan tullantılar, 01 05 05 və 01 05 06-dan başqa

010508 EWC xlorid tərkibli qazma məhlulları və 01 05 05 və 01 05 06 tullantılarından başqa

010599 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

020000 KƏND TƏSƏRRÜFATI, BAĞÇILIQ, AKVARLIQ, İÇƏKÇİLİK, OVVƏ BALIQLIQ, ƏRZAQ MƏHSULLARININ EMALI VƏ HAZIRLANMASINDAN CER tullantıları

020100 Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, akvakultura, meşə təsərrüfatı, ovçuluq və balıqçılıqdan CER tullantıları 020101 Yuma və təmizləmə əməliyyatlarından yaranan çamurlar

020102 CER heyvan toxumalarının tullantıları

020103 CER bitki toxumalarının tullantıları

020104 CER plastik tullantıları (qablaşdırma istisna olmaqla)

020106 CER heyvan nəcisi, sidik və peyin (işlənmiş yataq dəsti daxil olmaqla), tullantı suları, ayrıca toplanmış və ərazidən kənarda təmizlənmiş

020107 CER meşə təsərrüfatı tullantıları

020108 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER aqrokimyəvi tullantıları

020109 02 01 08-dən başqa EWC aqrokimyəvi tullantılar

020110 CER metal tullantıları

020199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

020200 Ət, balıq və heyvan mənşəli digər qidaların hazırlanması və emalı zamanı CER tullantıları

020201 Yuma və təmizləmə əməliyyatlarından CER lilləri

020202 CER heyvan toxumalarının tullantıları

020203 İstehlak və ya emal üçün yararsız CER tullantıları

020204 Sahədə tullantı sularının təmizlənməsindən CER lilləri

020299 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

020300 Meyvə, tərəvəz, taxıl, yemək yağları, kakao, qəhvə, çay və tütünün hazırlanması və emalı nəticəsində CER tullantıları; konserv məhsulları istehsalı; maya və maya ekstraktı istehsalı, bəkməzin hazırlanması və fermentasiyası

020301 Komponentlərin yuyulması, təmizlənməsi, soyulması, sentrifuqalanması və ayrılması yolu ilə istehsal olunan CER şlamları

020302 Konservantların istifadəsi ilə bağlı CER tullantıları

020303 Solventin çıxarılması nəticəsində yaranan CER tullantıları

020304 İstehlak və ya emal üçün yararsız CER tullantıları

İMTİNA VƏ TƏSVİRİ KODU

020305 Sahədə tullantı sularının təmizlənməsindən CER lilləri

020399 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

020400 Şəkər emalı zamanı CER tullantıları

020401 CER çuğundurun təmizlənməsi və yuyulması əməliyyatlarından yaranan qalıq torpaq

020402 CER spesifikasiyadan kənar kalsium karbonat

020403 Sahədə tullantı sularının təmizlənməsindən CER lilləri

020499 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

020500 CER süd sənayesinin tullantıları

020501 İstehlak və ya emal üçün yararsız CER tullantıları

020502 Sahədə tullantı sularının təmizlənməsindən CER lilləri

020599 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

020600 CER qənnadı və çörək sənayesinin tullantıları

020601 İstehlak və ya emal üçün yararsız CER tullantıları

020602 Konservantların istifadəsi ilə bağlı CER tullantıları

020603 Sahədə tullantı sularının təmizlənməsindən CER lilləri

020699 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

020700 Alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin (qəhvə, çay və kakao istisna olmaqla) istehsalından CER tullantıları

020701 Xammalın yuyulması, təmizlənməsi və üyüdülməsi nəticəsində yaranan CER tullantıları

020702 Alkoqollu içkilərin distillə edilməsi nəticəsində CER tullantıları

020703 Kimyəvi müalicə nəticəsində yaranan CER tullantıları

020704 İstehlak və ya emal üçün yararsız CER tullantıları

020705 Sahədə tullantı sularının təmizlənməsindən CER lilləri

020799 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

030000 AĞAC EMANINDAN VƏ PANEL, MEBEL, MƏLUMAT, KAĞIZ VƏ KARTON İSTEHSALINDAN CER TULLANTILARI

030100 CER ağac emalı və panellərin və mebel istehsalının tullantıları

030101 CER tullantıları qabıq və mantar

030104 * EWC mişar, yonqar, şlamlar, ağac, zərgərlik lövhəsi və tərkibində təhlükəli maddələr olan şpon 030105 03 01 04-də qeyd olunanlardan başqa yonqar, yonqar, şlamlar, ağac, zərgərlik lövhəsi və kaplama

030199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

030200 CER tullantıları ağacdan qorunma üsulları

İMTİNA VƏ TƏSVİRİ KODU

030201 * Tərkibində halogenləşdirilməmiş üzvi birləşmələr olan ağac mühafizəsi üçün CER məhsulları

030202 * Tərkibində xlorlu üzvi birləşmələr olan ağacın mühafizəsi üçün CER məhsulları

030203 * Tərkibində metal üzvi birləşmələr olan ağacın konservativ müalicəsi üçün CER məhsulları

030204 * Tərkibində qeyri-üzvi birləşmələr olan ağacın mühafizəsi üçün CER məhsulları

030205 * CER tərkibində təhlükəli maddələr olan ağacın mühafizəsi üçün digər məhsullar

030299 CER məhsulları, başqa cür göstərilməmiş ağac mühafizəsi müalicəsi üçün

030300 Selüloz, kağız və karton istehsalı və emalı nəticəsində CER tullantıları 030301 qabıq və ağac tullantıları

030302 Maserasiya vannalarından CER bərpa lilləri (yaşıl içki)

030305 Kağızın təkrar emalında mürəkkəbin təmizlənməsi proseslərindən CER şlamları

030307 Kağız və karton tullantılarından sellüloz istehsalında mexaniki ayrılmadan CER tullantıları

030308 CER təkrar emal üçün nəzərdə tutulmuş kağız və kartonun çeşidlənməsi nəticəsində yaranan tullantılar

030309 CER tərkibində kalsium karbonat olan tullantı şlamları

030310 CER tullantı lifləri və mexaniki ayırma prosesləri nəticəsində yaranan liflər, doldurucular və örtük məhsulları olan şlamlar

030311 03 03 10-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

030399 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

040000 CER DƏRİ VƏ XƏZİN, HƏMÇİN TEKSTİL SƏNAYƏSİNDƏN ELAN TULLANTILAR

040100 CER dəri və xəz emalının tullantıları

040101 CER ətləri və əhəng parçaları

040102 CER əhəng tullantıları

040103 * CER tərkibində maye fazı olmayan həlledicilər olan hamamların yağdan təmizlənməsi üçün sərf edilmişdir

040104 CER tərkibində xrom olan aşılayıcı maye

040105 CER tərkibində xrom olmayan aşılayıcı maye

040106 CER lilləri, xüsusən də yerlərdə tullantı sularının təmizlənməsi nəticəsində yaranan, tərkibində xrom olan

040107 CER lilləri, xüsusən də tullantı sularının yerində təmizlənməsi nəticəsində əmələ gələn, tərkibində xrom olmayan

040108 CER tərkibində xrom olan aşılanmış dəri (qırıntılar, tullantılar, şlamlar, cilalama tozları)

040109 Qablaşdırma və bitirmə əməliyyatlarından CER tullantıları

040199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

040200 CER toxuculuq sənayesinin tullantıları

040209 Kompozit materiallardan CER tullantıları (hopdurulmuş liflər, elastomerlər, plastomerlər)

040210 CER təbii məhsullardan üzvi material (məsələn, yağ, mum)

040214 * Tərkibində üzvi həlledicilər olan bitirmə əməliyyatlarından CER tullantıları

040215 04 02 14-də qeyd olunanlardan başqa CER bitirmə tullantıları

040216 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER boyaları və piqmentləri

040217 04 02 16-da qeyd olunanlardan başqa CER boyaları və piqmentləri

040219 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

040220 04 02 19-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

040221 Xam tekstil liflərindən CER tullantıları

040222 Emal edilmiş tekstil liflərindən CER tullantıları

040299 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

050000 CER NEFTİN EMALINDAN, TƏBİİ QAZIN TƏMİZLƏNMƏSİNDƏN VƏ KÖMÜRÜN PİROLİTİK EMALINDAN TULLANAN TULLANTILAR

050100 CER neft emalının tullantıları

050102 * Duzsuzlaşdırma proseslərindən CER şlamları 050103 * çənlərin dibinə yığılmış şlamlar

050104 * Alkilləşmə prosesləri nəticəsində əmələ gələn CER turşu şlamları

050105 * CER yağ sızması

050106 * CER zavod və avadanlıqlara qulluq nəticəsində istehsal olunan yağlı şlamlar

050107 * CER turşusu qətranları

050108 * EWC digər tarlar

050109 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

050110 05 01 09-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

050111 * Yanacaqların əsaslarla təmizlənməsindən CER tullantıları

050112 * Tərkibində yağlar olan CER turşuları

050113 CER qazandan qidalanma suyundan qalıq lil

050114 CER soyutma qüllələri tərəfindən istehsal olunan tullantılar

050115 * CER sərf edilmiş gil filtrləri

050116 CER neftin kükürddən təmizlənməsindən kükürd tərkibli tullantılar

050117 CER bitum

050199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

050600 Kömürün pirolitik müalicəsi nəticəsində yaranan CER tullantıları

050601 * CER turşusu qətranları

050603 * EWC digər tarlar

050604 CER soyutma qüllələri tərəfindən istehsal olunan tullantılar

050699 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

050700 CER təbii qazın təmizlənməsi və daşınması nəticəsində yaranan tullantılar

050701 * Tərkibində civə olan EWC tullantıları

050702 CER tərkibində kükürd olan tullantılar

050799 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

060000 QEYRİQANİK KİMYİ PROSESLƏRDƏN CER tullantıları

060100 CER turşularının istehsalı, formalaşması, təchizatı və istifadəsi nəticəsində yaranan tullantılar

060101 * CER sulfat turşusu və kükürd turşusu

060102 * CER xlorid turşusu

060103 * CER hidrofluor turşusu

060104 * CER fosfor və fosfor turşusu

060105 * CER azot turşusu və azot turşusu

060106 * CER digər turşular 060199 Başqa cür göstərilməyən tullantılar

060200 CER əsasların istehsalı, hazırlanması, təchizatı və istifadəsi nəticəsində yaranan tullantılar

060201 * CER kalsium hidroksid

060203 * CER ammonium hidroksid

060204 * CER natrium və kalium hidroksid

060205 * EWC digər əsaslar 060299 Başqa cür təyin olunmamış tullantılar

060300 Duzların, onların məhlullarının və metal oksidlərinin MFSU-dan CER tullantıları

060311 * CER duzları və onların siyanidləri olan məhlulları

060313 *Tərkibində ağır metallar olan CER duzları və məhlulları

060314 CER duzları və onların məhlulları, 06 03 11 və 06 03 13-də göstərilənlərdən başqa

060315 * Tərkibində ağır metallar olan CER metal oksidləri

060316 06 03 15-də qeyd olunanlardan başqa CER metal oksidləri

060399 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

060400 CER 06 03-də qeyd olunanlardan başqa metal tərkibli tullantılar

060403 * Tərkibində arsen olan CER tullantıları

060404 * Tərkibində civə olan EWC tullantıları

060405 * Tərkibində digər ağır metallar olan CER tullantıları

060499 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

060500 Sahədə tullantı sularının təmizlənməsindən CER lilləri

060502 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

060503 06 05 02-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

060600 Tərkibində kükürd olan kimyəvi maddələrin istehsalı, hazırlanması, tədarükü və istifadəsi, kükürdün kimyəvi prosesləri və kükürddən təmizlənməsi proseslərindən CER tullantıları

060602 * Tərkibində təhlükəli sulfidlər olan CER tullantıları

060603 06 06 02-də qeyd olunanlardan başqa, tərkibində sulfidlər olan EWC tullantıları

060699 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

060700 CER halogen məhsulların istehsalı, hazırlanması, təchizatı və istifadəsi və halogen kimyəvi proseslərdən tullantılar

060701 * Tərkibində asbest olan elektrolitik proseslərin CER tullantıları

060702 * Xlor istehsalından EWC aktivləşdirilmiş karbon

060703 * Tərkibində civə olan CER barium sulfat şlamları

060704 * CER məhlulları və turşuları, məs. əlaqə turşusu

060799 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

060800 CER silisium və onun törəmələrinin istehsalı, formalaşması, təchizatı və istifadəsi nəticəsində yaranan tullantılar

060802 * Tərkibində təhlükəli xlorosilan olan CER tullantıları

060899 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

060900 Fosfor məhsullarının MFSU-dan CER tullantıları və fosforun kimyəvi prosesləri

060902 CER fosfor şlakı

060903 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya çirklənmiş CER kalsium əsaslı reaksiya tullantıları

060904 06 09 03-də qeyd olunanlardan başqa CER kalsium əsaslı reaksiya tullantıları

060999 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

061000 Azot tərkibli kimyəvi maddələrin, azotun kimyəvi prosesləri və gübrə istehsalının MFSU-dan CER tullantıları

061002 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan EWC tullantıları

061099 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

061100 CER qeyri-üzvi və qeyri-şəffaf piqmentlərin istehsalının tullantıları

061101 Titan dioksidin istehsalında kalsium əsaslı reaksiyalardan CER tullantıları

061199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

061300 Qeyri-üzvi kimyəvi proseslərdən CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

061301 * EWC bitki mühafizə vasitələri, ağac qoruyucu maddələr və digər qeyri-üzvi biosidlər

061302 * EWC aktivləşdirilmiş karbon sərf olundu (06 07 02 istisna olmaqla)

061303 CER karbon qara

061304 * Asbest emalı zamanı CER tullantıları

061305 * CER hisi

061399 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

070000 ÜZVİ KİMYƏ PROSESLƏRDƏN TULANLAR

070100 CER əsas üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı, hazırlanması, təchizatı və istifadəsi nəticəsində yaranan tullantılar

070101 * CER sulu yuyucu məhlullar və ana mayelər

070103 * CER halogenləşdirilmiş üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və ana likörlər

070104 * CER digər üzvi həlledicilər, yuyucu mayelər və ana mayelər

070107 * CER halogenləşdirilmiş diblər və reaksiya qalıqları

070108 * CER digər diblər və reaksiya qalıqları

070109 * CER halogenləşdirilmiş filtr tortları və sərf olunmuş absorbentlər

070110 * CER digər filtr tortları və işlənmiş uducular

070111 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

070112 07 01 11-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

070199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

070200 Plastik, sintetik kauçuklar və süni liflərin MFSU-dan CER tullantıları

070201 * CER sulu yuyucu məhlullar və ana mayelər

070203 * CER halogenləşdirilmiş üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və ana likörlər

070204 * CER digər üzvi həlledicilər, yuyucu mayelər və ana mayelər

070207 * CER halogenləşdirilmiş diblər və reaksiya qalıqları

070208 * CER digər diblər və reaksiya qalıqları

070209 * CER halogenləşdirilmiş filtr tortları və sərf olunmuş absorbentlər

070210 * CER digər filtr tortları və işlənmiş uducular

070211 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

070212 07 02 11-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

070213 CER plastik tullantılar

070214 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan əlavələrdən CER tullantıları

070215 07 02 14-də qeyd olunanlardan başqa əlavələrdən CER tullantıları

070216 * Tərkibində təhlükəli silikon olan CER tullantıları

070217 07 02 16-da qeyd olunanlardan başqa EWC silikon tərkibli tullantılar

070299 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

070300 Üzvi boyalar və piqmentlərin MFSU-dan CER tullantıları (06 11 istisna olmaqla)

070301 * CER sulu yuyucu məhlullar və ana mayelər

070303 * CER halogenləşdirilmiş üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və ana likörlər

070304 * CER digər üzvi həlledicilər, yuyucu mayelər və ana mayelər

070307 * CER halogenləşdirilmiş diblər və reaksiya qalıqları

070308 * CER digər diblər və reaksiya qalıqları

070309 * CER halogenləşdirilmiş filtr tortları və sərf olunmuş uducular

070310 * CER digər filtr tortları və işlənmiş uducular

070311 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

070312 07 03 11-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

070399 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

070400 CER bitki mühafizə vasitələrinin (02 01 08 və 02 01 09 istisna olmaqla), ağac qoruyucu vasitələrinin (03 02 istisna olmaqla) və digər üzvi biosidlərin istehsalı, hazırlanması, təchizatı və istifadəsi nəticəsində yaranan tullantılar

070401 * CER sulu yuyucu məhlullar və ana mayelər

070403 * CER halogenləşdirilmiş üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və ana likörlər

070404 * CER digər üzvi həlledicilər, yuyucu mayelər və ana mayelər

070407 * CER halogenləşdirilmiş diblər və reaksiya qalıqları

070408 * CER digər diblər və reaksiya qalıqları

070409 * CER halogenləşdirilmiş filtr tortları və sərf olunmuş uducular

070410 * CER digər filtr tortları və işlənmiş uducular

070411 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

070412 07 04 11-də qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab sularının təmizlənməsindən CER angi

070413 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar

070499 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

070500 CER əczaçılıq məhsullarının istehsalı, hazırlanması, təchizatı və istifadəsindən yaranan tullantılar

070501 * CER sulu yuyucu məhlullar və ana mayelər

070503 * CER halogenləşdirilmiş üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və ana likörlər

070504 * CER digər üzvi həlledicilər, yuyucu mayelər və ana mayelər

070507 * CER halogenləşdirilmiş diblər və reaksiya qalıqları

070508 * CER digər diblər və reaksiya qalıqları

070509 * CER halogenləşdirilmiş filtr tortları və sərf olunmuş absorbentlər

070510 * CER digər filtr tortları və işlənmiş uducular

070511 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

070512 07 05 11-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

070513 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan bərk tullantılar

070514 CER 07 05 13-də qeyd olunanlardan başqa bərk tullantılar

070599 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

070600 Yağların, sürtkü yağlarının, sabunların, yuyucu vasitələrin, dezinfeksiyaedici maddələrin və kosmetik vasitələrin istehsalı, hazırlanması, təchizatı və istifadəsindən yaranan CER tullantıları

070601 * CER sulu yuyucu məhlullar və ana mayelər

070603 * CER halogenləşdirilmiş üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və ana likörlər

070604 * CER digər üzvi həlledicilər, yuyucu mayelər və ana mayelər

070607 * CER halogenləşdirilmiş diblər və reaksiya qalıqları

070608 * CER digər diblər və reaksiya qalıqları

070609 * CER halogenləşdirilmiş filtr tortları və sərf olunmuş absorbentlər

070610 * CER digər filtr tortları və işlənmiş uducular

070611 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

070612 07 06 11-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

070699 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

070700 CER tullantıları MFSU-dan başqa cür göstərilməmiş incə kimyəvi maddələr və kimyəvi maddələr

070701 * CER sulu yuyucu məhlullar və ana mayelər

070703 * CER halogenləşdirilmiş üzvi həlledicilər, yuyucu məhlullar və ana likörlər

070704 * CER digər üzvi həlledicilər, yuyucu mayelər və ana mayelər

070707 * CER halogenləşdirilmiş diblər və reaksiya qalıqları

070708 * CER digər diblər və reaksiya qalıqları

070709 * CER halogenləşdirilmiş filtr tortları və sərf olunmuş absorbentlər

070710 * CER digər filtr tortları və işlənmiş uducular

070711 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

070712 07 07 11-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

070799 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

080000 ÖZÜKLƏRİN (BOYALAR, LAKLAR VƏ ŞİRLİ EMAYLAR), YAPIŞTIRICILAR, MÜRƏKLƏR VƏ ÇAP ÜÇÜN MÜRƏKKƏLƏRİN İSTEHSALINDAN, FORMÜLƏSİYİNDƏN, TƏQDİMİNDƏN VƏ İSTİFADƏSİNDƏN İSTİFADƏ EDİLƏN TULTILDILAR

080100 CER tullantıları boya və lakların istehsalı, hazırlanması, təchizatı və istifadəsi və çıxarılmasından

080111 * Tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan CER tullantıları boya və lak

080112 CER tullantıları 08 01 11-də qeyd olunanlardan başqa boyalar və laklar

080113 * Tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan boya və laklardan CER şlamları

080114 08 01 13-də göstərilənlərdən başqa boya və laklardan CER şlamları

080115 * CER tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan boya və lak olan sulu şlamlar

080116 CER 08 01 15-də qeyd olunanlardan başqa, tərkibində boyalar və laklar olan sulu şlamlar

080117 * Tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan boya və lakın çıxarılmasından yaranan CER şlamları

080118 CER 08 01 17-də qeyd olunanlardan başqa boya və lakın çıxarılması nəticəsində yaranan şlamlar

080119 * Tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan boyalar və laklar olan CER sulu suspenziyalar

080120 CER 08 01 19-da qeyd olunanlardan başqa tərkibində boyalar və laklar olan sulu suspenziyalar

080121 * Boya və ya boya soyucuların CER qalıqları

080199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

080200 Digər örtüklərin (o cümlədən keramika materiallarının) MFSU-dan CER tullantıları

080201 CER örtüklərdən yaranan tullantı tozları

080202 CER keramika materialları olan sulu şlamlar

080203 CER tərkibində keramika materialları olan sulu suspenziyalar

080299 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

080300 CER çap mürəkkəblərinin istehsalı, hazırlanması, təchizatı və istifadəsi nəticəsində yaranan tullantılar

080307 CER tərkibində mürəkkəb olan sulu şlamlar

080308 CER tərkibində mürəkkəb olan sulu maye tullantıları

080312 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tullantı mürəkkəbi

080313 CER tullantı mürəkkəbi 08 03 12-də qeyd olunanlardan başqa

080314 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER mürəkkəb şlamları

080315 08 03 14-də qeyd olunanlardan başqa CER mürəkkəb şlamları

080316 * Aşınma üçün kimyəvi məhlulların CER qalıqları

080317 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tullantı çap toneri

080318 CER 08 03 17-də qeyd olunanlardan başqa tullantı çap toneri

080319 * CER dispers yağları

080399 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

080400 Yapışqanların və mastiklərin (o cümlədən su izolyasiya məhsulları) istehsalı, hazırlanması, təchizatı və istifadəsi nəticəsində CER tullantıları

080409 * Tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan CER tullantı yapışdırıcıları və mastikləri

080410 CER 08 04 09-da qeyd olunanlardan başqa tullantı yapışdırıcılar və mastiklər

080411 * Tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan CER yapışqan və mastik şlamları

080412 08 04 11-də qeyd olunanlardan başqa CER yapışqan və mastik şlamları

080413 * CER tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan yapışdırıcılar və mastiklər olan sulu şlamlar

080414 CER 08 04 13-də göstərilənlərdən başqa, tərkibində yapışdırıcılar və mastiklər olan sulu şlamlar

080415 * CER tərkibində üzvi həlledicilər və ya digər təhlükəli maddələr olan yapışdırıcılar və mastiklər olan sulu maye tullantıları

080416 CER 08 04 15-də qeyd olunanlardan başqa, tərkibində yapışdırıcılar və mastiklər olan sulu maye tullantıları

080417 * CER qatran yağı

080499 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

080500 CER tullantıları 08-də başqa cür göstərilməmişdir

080501 * CER tullantıları izosiyanatları

090000 CER FOTOQRAFİYA SƏNAYƏSİNDƏN ÇIXAN TULLANTILAR

090100 CER foto sənayesinin tullantıları

090101 * CER su əsaslı inkişaf etdirici və aktivləşdirici həllər

090102 * CER su əsaslı ofset boşqab tərtibatçı həlləri

090103 * CER həlledici əsaslı inkişaf həlləri

090104 * CER fiksasiya məhlulları

090105 * CER yuma məhlulları və fiksasiya dayandırıcı məhlullar

090106 * Fotoqrafik tullantıların yerində emalı nəticəsində tərkibində gümüş olan CER tullantıları

090107 CER fotoplyonka və tərkibində gümüş və ya gümüş birləşmələri olan kağız

090108 CER gümüş və ya gümüş birləşmələri olmayan foto plyonka və kağız

090110 CER batareyaları olmayan birdəfəlik kameralar

090111 * 16 06 01, 16 06 02 və ya 16 06 03-ə daxil edilmiş batareyaları olan CER birdəfəlik kameralar

090112 CER 09 01 11-də qeyd olunanlardan başqa birdəfəlik kameralar

090113 * 09 01 06-da qeyd olunanlardan başqa gümüşün yerində bərpasından yaranan EWC sulu maye tullantıları

090199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

100000 TERMİK PROSESLƏ İSTEHSAL EDİLEN CER TULLANTILARI

100100 CER tullantıları istilik elektrik stansiyaları və digər istilik stansiyaları (19 istisna olmaqla)

100101 CER dibi külü, şlak və qazan tozu (10 01 04-də qeyd olunan qazan tozu istisna olmaqla)

100102 CER kömür uçucu kül

100103 CER torf və təmizlənməmiş ağacdan uçan kül

100104 * CER mazut və qazan tozundan yüngül kül

100105 Baca qazının kükürddən təmizlənməsi proseslərində kalsium əsaslı reaksiyalar nəticəsində yaranan CER bərk tullantıları

100107 Baca qazının kükürddən təmizlənməsi proseslərində kalsium əsaslı reaksiyalar nəticəsində yaranan CER palçıqlı tullantılar

100109 * CER sulfat turşusu

100113 * Yanacaq kimi istifadə olunan emulsiyalaşmış karbohidrogenlərdən CER uçucu külü

100114 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER alt külü, şlak və qazan tozu

100115 10 01 14-də qeyd olunanlardan başqa CER dibi külü, şlak və qazanın birgə yandırılması nəticəsində yaranan toz

100116 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER uçucu kül

100117 CER 10 01 16-da qeyd olunanlardan başqa birgə yandırma nəticəsində yaranan uçucu kül

100118 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tüstü qazlarının təmizlənməsindən CER tullantıları

100119 10 01 05, 10 01 07 və 10 01 18-də qeyd olunanlardan başqa, tüstü qazlarının təmizlənməsi nəticəsində CER tullantıları

100120 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

100121 10 01 20-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

100122 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan qazanların təmizlənməsi əməliyyatlarından CER sulu şlamlar

100123 CER 10 01 22-də qeyd olunanlardan başqa, qazanların təmizlənməsi zamanı yaranan sulu şlamlar

100124 Maye qat reaktorlarının CER qumları

100125 Kömürlə işləyən istilik elektrik stansiyalarından yanacağın saxlanması və hazırlanmasından CER tullantıları

100126 CER soyuducu suyun təmizlənməsindən tullantılar

100199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

Dəmir və polad sənayesindən 100200 CER tullantıları

100201 Şlak emalından CER tullantıları

100202 CER təmizlənməmiş şlak

100207 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tüstü qazlarının təmizlənməsindən yaranan CER bərk tullantıları

100208 10 02 07-də ​​qeyd olunanlardan başqa, tüstü qazlarının emalı nəticəsində CER tullantıları

100210 CER yuvarlanan lopa

100211 * Tərkibində yağlar olan soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100212 10 02 11-də qeyd olunanlardan başqa, soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100213 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tüstü qazlarının təmizlənməsindən CER şlamları və filtr tortları

100214 10 02 13-də qeyd olunanlardan başqa, qaz emalı zamanı CER şlamları və filtr tortları

100215 CER digər şlamlar və filtr tortları

100299 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

100300 CER alüminium termal metallurgiya tullantıları

100302 Anodların CER fraqmentləri

100304 * İlkin istehsaldan EWC şlakları

100305 CER alüminium oksidi tullantıları

100308 * İkinci dərəcəli istehsaldan CER şoran şlakları

100309 * İkinci dərəcəli istehsaldan EWC qara şlak

100315 * Yanan və ya su ilə təmasda olduqda təhlükəli miqdarda yanan qazlar buraxan CER skimmingləri

100316 10 03 15-də qeyd olunanlardan başqa CER skimmings

100317 * Anod istehsalının tar tərkibli EWC tullantıları

100318 CER 10 03 17-də qeyd olunanlardan başqa anod istehsalının karbon tərkibli tullantıları

100319 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tüstü qazı tozu

100320 CER 10 03 19-da qeyd olunanlardan başqa tüstü qazı tozu

100321 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tozlar və hissəciklər (toplu dəyirmanlar daxil olmaqla) EWC

100322 CER 10 03 21-də qeyd olunanlardan başqa digər tozlar və hissəciklər (toplu dəyirmanlar daxil olmaqla)

100323 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tüstü qazlarının təmizlənməsindən yaranan CER bərk tullantıları

100324 10 03 23-də ​​qeyd olunanlardan başqa, tüstü qazlarının emalı nəticəsində CER tullantıları

100325 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tüstü qazlarının təmizlənməsindən CER şlamları və filtr tortları

100326 10 03 25-də qeyd olunanlardan başqa, qaz emalı zamanı CER şlamları və filtr tortları

100327 * Tərkibində yağ olan soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100328 10 03 27-də qeyd olunanlardan başqa, soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100329 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan şoran və qara şlakların emalı zamanı CER tullantıları

100330 10 03 29-da qeyd olunanlardan başqa şoran və qara şlakların təmizlənməsindən yaranan CER tullantıları

100399 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

Qurğuşun termal metallurgiyadan 100400 CER tullantıları

100401 * İlkin və ikincili istehsaldan CER şlakları

100402 * İlkin və ikincil istehsaldan CER çirkləri və skimmings

100403 * CER kalsium arsenatı

100404 * CER tüstü qazı tozu

100405 * CER digər tozlar və hissəciklər

100406 * Baca qazının təmizlənməsindən CER bərk tullantıları

100407 * Baca qazının təmizlənməsindən CER şlamları və filtr tortları

100409 * Tərkibində yağ olan soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100410 10 04 09-də qeyd olunanlardan başqa, soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100499 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

100500 CER sink termal metallurgiya tullantıları

100501 İlkin və ikincil istehsaldan CER şlakları

100503 * CER tüstü qazı tozu

100504 CER digər tozlar və hissəciklər

100505 * Baca qazının təmizlənməsindən CER bərk tullantıları

100506 * Baca qazının təmizlənməsindən CER şlamları və filtr tortları

100508 * Tərkibində yağ olan soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100509 10 05 08-də qeyd olunanlardan başqa, soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100510 * Yanar və ya su ilə təmasda olduqda təhlükəli miqdarda yanan qazlar buraxan CER çöküntüləri və skimminglər

100511 10 05 10-da qeyd olunanlardan başqa CER ştampları və skiminqləri

100599 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

100600 CER mis termal metallurgiya tullantıları

100601 İlkin və ikincil istehsaldan CER şlakları

100602 İlkin və ikincil istehsaldan CER çirkləri və skimmings

100603 * CER tüstü qazı tozu

100604 CER digər tozlar və hissəciklər

100606 * Baca qazının təmizlənməsindən CER bərk tullantıları

100607 * Baca qazının təmizlənməsindən CER şlamları və filtr tortları

100609 * Tərkibində yağ olan soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100610 10 06 09-də qeyd olunanlardan başqa, soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100699 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

100700 Gümüş, qızıl və platin termal metallurgiyadan CER tullantıları 100701 ilkin və təkrar istehsaldan şlaklar

100702 İlkin və ikincil istehsaldan CER çirkləri və skimmings

100703 CER tüstülərin təmizlənməsi nəticəsində yaranan bərk tullantılar

100704 CER digər tozlar və hissəciklər

100705 CER lilləri və dumanların təmizlənməsi nəticəsində yaranan filtr qalıqları

100707 * Tərkibində yağ olan soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100708 10 07 07-də qeyd olunanlardan başqa, soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100799 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

100800 Digər əlvan mineralların termal metallurgiyasından CER tullantıları

100804 CER toz və hissəciklər

100808 * İlkin və ikincili istehsaldan CER duzlu şlaklar

100809 CER digər şlaklar

100810 * Yanar və ya su ilə təmasda olduqda təhlükəli miqdarda yanan qazlar buraxan CER çirkləri və skimminglər

100811 10 08 10-da qeyd olunanlardan başqa CER çirkləri və skimminglər

100812 * Anodların istehsalı zamanı qatran olan CER tullantıları

100813 CER 10 08 12-də qeyd olunanlardan başqa anod istehsalının karbon tərkibli tullantıları

100814 Anodların CER fraqmentləri

100815 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tüstü qazı tozu

100816 CER 10 08 15-da qeyd olunanlardan başqa tüstü qazı tozu

100817 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tüstü qazlarının təmizlənməsindən CER şlamları və filtr tortları

100818 10 08 17-də qeyd olunanlardan başqa, qaz emalı zamanı CER şlamları və filtr tortları

100819 * Tərkibində yağ olan soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100820 10 08 19-də qeyd olunanlardan başqa, soyuducu suyun təmizlənməsindən yaranan EWC tullantıları

100899 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

100900 CER qara materialların əridilməsi zamanı tullantılar

100903 CER əriyən şlak

100905 * CER istifadə olunmamış tökmə qəlibləri və tərkibində təhlükəli maddələr olan özəklər

100906 CER 10 09 05-də qeyd olunanlardan başqa istifadə olunmamış tökmə qəlibləri və özəkləri

100907 * CER tərkibində təhlükəli maddələr olan tökmə qəlibləri və nüvələrdən istifadə edilmişdir

100908 CER 10 09 07-də ​​qeyd olunanlardan başqa tökmə qəlibləri və özəklərdən istifadə etmişdir

100909 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tüstü qazı tozu

100910 CER 10 09 09-da qeyd olunanlardan başqa tüstü qazı tozu

100911 * EWC Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər

100912 CER 10 09 11-də qeyd olunanlardan başqa digər hissəciklər

100913 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tullantı bağlayıcıları

100914 10 09 13-də qeyd olunanlardan başqa CER tullantı bağlayıcıları

100915 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tullantılarının çat detektoru məhsulları

100916 10 09 15-də göstərilənlərdən başqa çat detektoru məhsullarının CER tullantıları

100999 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

101000 CER əlvan materialların tökmə tullantıları

101003 CER əriyən şlak

101005 * CER istifadə olunmamış tökmə qəlibləri və tərkibində təhlükəli maddələr olan özəklər

101006 CER 10 10 05-də qeyd olunanlardan başqa istifadə olunmamış tökmə qəlibləri və özəkləri

101007 * CER tərkibində təhlükəli maddələr olan tökmə qəlibləri və nüvələrdən istifadə edilmişdir

101008 CER 10 10 07-də ​​qeyd olunanlardan başqa tökmə qəlibləri və özəklərdən istifadə etmişdir

101009 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tüstü qazı tozu

101010 CER 10 10 09-da qeyd olunanlardan başqa tüstü qazı tozu

101011 * EWC Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər hissəciklər

101012 CER 10 10 11-də qeyd olunanlardan başqa digər hissəciklər

101013 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tullantı bağlayıcıları

101014 10 10 13-də qeyd olunanlardan başqa CER tullantı bağlayıcıları

101015 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tullantılarının çat detektoru məhsulları

101016 10 10 15-də göstərilənlərdən başqa çat detektoru məhsullarının CER tullantıları

101099 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

101100 Şüşə və şüşə məmulatlarının istehsalından CER tullantıları

101103 CER tullantı şüşə əsaslı lif materialları

101105 CER toz və hissəciklər

101109 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan istilik müalicəsinə məruz qalmayan CER tullantı qarışığı

101110 CER tullantı qarışığı, 10 11 09-da göstərilənlərdən başqa, istilik emalına məruz qalmayan

101111 * Hissəcik şəklində EWC tullantı şüşəsi və tərkibində ağır metallar olan şüşə tozu (məsələn, katod şüa borularından)

101112 10 11 11-də qeyd olunanlardan başqa EWC şüşə tullantıları

101113 * CER şüşə cilalama və tərkibində təhlükəli maddələr olan üyüdmə şlamı

101114 10 11 13-də qeyd olunanlardan başqa CER şüşə cilalama və üyüdmə şlamları

101115 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tüstü qazlarının təmizlənməsindən yaranan CER bərk tullantıları

101116 10 11 15-də ​​qeyd olunanlardan başqa, tüstü qazlarının emalı nəticəsində CER tullantıları

101117 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tüstü qazlarının təmizlənməsindən CER şlamları və filtr tortları

101118 10 11 17-də qeyd olunanlardan başqa, qaz emalı zamanı CER şlamları və filtr tortları

101119 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində təmizləndiyi EWC bərk tullantıları

101120 10 11 19-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsi nəticəsində CER bərk tullantıları

101199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

101200 CER keramika məmulatları, kərpic, kafel və tikinti materiallarının istehsalından yaranan tullantılar

101201 İstilik emalına məruz qalmayan birləşmələrdən CER tullantıları

101203 CER toz və hissəciklər

101205 CER lilləri və dumanların təmizlənməsi nəticəsində yaranan filtr qalıqları

101206 CER tullantı qəlibləri

101208 CER keramika, kərpic, kafel və tikinti materiallarının tullantıları (istilik emalına məruz qalan)

101209 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tüstü qazlarının təmizlənməsindən yaranan CER bərk tullantıları

101210 CER, 10 12 09-da qeyd olunanlardan başqa, baca qazlarının təmizlənməsindən yaranan bərk tullantılar

101211 * Tərkibində ağır metallar olan şüşələmə əməliyyatlarından CER tullantıları

101212 10 12 11-ci bənddə göstərilənlərdən başqa, şüşələmə əməliyyatlarından CER tullantıları

101213 Sahədə tullantı sularının təmizlənməsindən CER lilləri

101299 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

101300 CER sement, əhəng və gips istehsalının tullantıları və bu materiallardan hazırlanmış məmulatlar

101301 İstilik emalına məruz qalmayan birləşmələrdən CER tullantıları

101304 Əhəngin kalsinasiyası və nəmləndirilməsi nəticəsində CER tullantıları

101306 CER toz və hissəcikləri (10 13 12 və 10 13 13 bəndlərindəkilərdən başqa)

101307 CER lilləri və dumanların təmizlənməsi nəticəsində yaranan filtr qalıqları

101309 * Tərkibində asbest olan asbest-sement istehsalının CER tullantıları

101310 10 13 09-da qeyd olunanlardan başqa asbest-sement istehsalının CER tullantıları

101311 10 13 09 və 10 13 10-da qeyd olunanlardan başqa sement əsaslı kompozit materialların istehsalından CER tullantıları

101312 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tüstü qazlarının təmizlənməsindən yaranan CER bərk tullantıları

101313 CER, 10 13 12-da qeyd olunanlardan başqa, baca qazlarının təmizlənməsindən yaranan bərk tullantılar

101314 CER tullantıları və sement şlamları

101399 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

Kremator sobaları tərəfindən istehsal olunan 101400 CER tullantıları

101401 * Tərkibində civə olan tüstü qazlarının təmizlənməsindən CER tullantıları

110000 METALLARIN VƏ DİGƏR MATERİALLARIN SƏHİTİN KİMYYƏSİ EMALLANMASI VƏ ÖLKƏLƏNMƏSİ İLƏ CER TULTILLARI; ƏLVƏNLİ HİDROMETALLURGİYA

110100 CER tullantıları metalların təmizlənməsi və örtülməsi (məsələn, qalvanik proseslər, sinkləmə, turşulama, elektrolitik təmizləmə, fosfatlaşdırma, qələvi yağdan təmizləmə, anodizasiya)

110105 * CER turşu turşuları

110106 * Başqa cür təyin olunmamış CER turşuları

110107 * CER turşu əsasları

110108 * CER fosfatlama şlamları

10109 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER şlamları və filtr tortları

110110 11 01 09-da qeyd olunanlardan başqa CER şlamları və filtr tortları

110111 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER sulu yuma məhlulları

110112 CER 10 01 11-də qeyd olunanlardan başqa sulu yuma məhlulları

110113 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER yağsızlaşdırma tullantıları

110114 11 01 13-də göstərilənlərdən başqa CER yağsızlaşdırma tullantıları

110115 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan membran sistemlərindən və ion mübadiləsi sistemlərindən CER tullantıları və şlamları

110116 * CER doymuş və ya sərf edilmiş ion dəyişdirici qatranlar

110198 * EWC tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar

110199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

Əlvan metalların hidrometallurgiya emalı nəticəsində yaranan 110200 CER tullantıları

110202 * Sink hidrometallurgiyasının CER tullantıları (yarozit, goetit daxil olmaqla)

110203 Sulu elektrolitik proseslər üçün anodların istehsalından CER tullantıları

110205 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan misin hidrometallurgiya emalı zamanı CER tullantıları

110206 11 02 05 mis hidrometallurgiya emalından CER tullantıları

110207 * EWC tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar

110299 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

110300 CER bərk tullantılar və istiləşmə prosesləri nəticəsində yaranan çamur

110301 * Tərkibində siyanid olan CER tullantıları

110302 * EWC digər tullantılar

110500 CER tullantıları isti sinkləmə prosesləri nəticəsində əmələ gəlir

110501 CER bərk sink

110502 CER sink külü

110503 * Baca qazının təmizlənməsindən CER bərk tullantıları

110504 * CER tünd stokda yoxdur

110599 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

120000 METAL VƏ PLASTİK MƏLUMATLARIN EMALLANMASI VƏ FİZİKİ VƏ MEXANİKİ SƏHİTİNİN EMALI EDİLMİŞİNDƏN İSTƏNİLƏN CER tullantıları

120100 CER tullantıları metalların və plastiklərin səthinin fiziki və mexaniki emalı və təmizlənməsi nəticəsində yaranır.

120101 Qara materialların CER çöküntüləri və yonqarları

120102 CER toz və qara materialların hissəcikləri

120103 Əlvan materialların CER materialları və yonqarları

120104 CER toz və əlvan materialların hissəcikləri

120105 CER plastik materialların qırıntıları və qırıntıları

120106 * Tərkibində halogenlər olan CER mineral maşın yağları (emulsiya və məhlullar istisna olmaqla)

120107 * CER mineral maşın yağları, halogensiz (emulsiya və məhlullardan başqa)

120108 * Tərkibində halogenlər olan maşınlar üçün CER emulsiyaları və məhlulları

120109 * CER emulsiyaları və maşınlar üçün məhlullar, halogensiz

120110 * CER sintetik maşın yağları

120112 * CER mumları və işlənmiş yağlar

120113 CER qaynaq tullantıları

120114 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan lillərin CER emalı

120115 12 01 14-də qeyd olunanlardan başqa CER emal şlamları

120116 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER tullantıları aşındırıcı material

120117 12 01 16-da qeyd olunanlardan başqa CER tullantıları aşındırıcı material

120118 * Tərkibində neft olan CER metal şlamları (üyüdülmə, itiləmə və sürüşmə şlamları) 120119 * Bioloji cəhətdən asanlıqla parçalana bilən maşın yağları

120120 * CER, tərkibində təhlükəli maddələr olan cisimlərin və daşların üyüdülməsinə sərf edilmişdir

120121 CER 12 01 20-də qeyd olunanlardan başqa daşlama gövdələri və üyüdülmə materialları

120199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

120300 Su və buxarla yağdan təmizləmə proseslərindən CER tullantıları (11 istisna olmaqla)

120301 * - sulu yuyucu məhlullar

120302 * Buxarla yağdan təmizləmə prosesləri nəticəsində yaranan CER tullantıları

130000 CER TULANIŞ YAĞLARI VƏ MAYE YANACAQ TULLANTILARI (05, 12 və 19-cu fəsillərdə göstərilən yemək yağları və yağlar istisna olmaqla)

130100 CER hidravlik sxemlər üçün yağların tullantıları

130101 * Tərkibində PCB olan CER hidravlik yağlar (1)

130104 * CER xlorlu emulsiyalar 130105 * xlorsuz emulsiyalar

130109 * CER hidravlik sistemlər üçün mineral yağlar, xlorlu

130110 * CER hidravlik sistemlər üçün mineral yağlar, xlorsuz

130111 * Hidravlik sistemlər üçün CER sintetik yağları

130112 * CER asanlıqla bioloji parçalana bilən hidravlik dövrə yağları

130113 * CER hidravlik sistemlər üçün digər yağlar

130200 CER tullantı mühərrik yağı, dişli yağı və sürtkü yağları

130204 * CER tullantıları mineral xlorlu mühərrik, dişli və sürtkü yağları

130205 * CER mineral əsaslı xlorsuz mühərrik, dişli və sürtkü yağları

130206 * CER tullantı sintetik mühərrik, dişli və sürtkü yağı

130207 * CER asanlıqla bioloji parçalana bilən mühərrik, dişli və sürtkü yağı

130208 * CER digər mühərrik, dişli və sürtkü yağları

130300 CER tullantı izolyasiya edən və istilik keçirici yağlar

130301 * Tərkibində PCB olan CER izolyasiya edən və istilik keçirici yağlar

130306 * 13 03 01-də göstərilənlərdən başqa CER xlorlu mineral izolyasiya və istilik ötürmə yağları

130307 * CER xlorsuz izolyasiya edən və istilik keçirici mineral yağlar

130308 * CER sintetik izolyasiya və istilik keçirici yağlar

130309 * CER izolyasiya edən və istilik keçirici yağlar, asanlıqla bioloji parçalana bilir

130310 * CER digər izolyasiya və istilik keçirici yağlar

130400 CER sintine yağları

130401 * Daxili naviqasiyadan CER sintine yağları

130402 * Məntəqə kanalizasiyalarından CER sintine yağları

130403 * CER naviqasiyadan digər sintine yağları

130500 CER yağ/su ayırma məhsulları

130501 * Qum kameralarından və neft/su ayırma məhsullarından CER bərk tullantıları

130502 * Neft/su ayırma məhsullarından CER şlamları

130503 * Kollektorlardan CER şlamları

130506 * Yağın/suyun ayrılması ilə istehsal olunan CER yağları

130507 * Yağın/suyun ayrılması nəticəsində yaranan CER yağlı sular

130508 * Qum kameralarından və yağ/su ayırıcılarından tullantıların CER qarışıqları

130700 CER maye yanacaq tullantıları

130701 * CER mazut və dizel yanacağı

130702 * CER neft

130703 * EWC digər yanacaqlar (qarışıqlar daxil olmaqla)

130800 CER tullantı yağları başqa cür göstərilməmişdir

130801 * Duzsuzlaşdırma prosesləri nəticəsində yaranan CER şlamları və emulsiyaları

130802 * CER digər emulsiyalar

130899 * Başqa cür göstərilməmiş EWC tullantıları

140000 CER Tullantıları Üzvi HOLVENTLƏR, SOYUTUCULAR VƏ PROPELLENTLƏR (07 və 08 istisna olmaqla)

140600 CER üzvi həlledicilər, soyuducu və tullantı köpük/aerozol yanacaqları

140601 * CER xloroflorokarbonlar, HCFC, HFC

140602 * CER digər həlledicilər və həlledici qarışıqlar, halogenləşdirilmiş

140603 * CER digər həlledicilər və həlledici qarışıqlar

140604 * Tərkibində halogenləşdirilmiş həlledicilər olan CER şlamları və ya bərk tullantılar

140605 * Tərkibində digər həlledicilər olan CER şlamları və ya bərk tullantılar

150000 CER QABLAMA TULLANTILARI, ABORBENTLƏR, Cır-cındır, SÜZGÜLƏRƏ MATERİALLAR VƏ QORUYUCU Geyim (BAŞQA TƏQRİF EDİLMƏYƏN)

Qablaşdırma üçün 150100 CER (ayrıca toplanmalı olan şəhər qablaşdırma tullantıları daxil olmaqla)

150101 CER kağız və karton qablaşdırma

150102 CER plastik qablaşdırma

150103 CER taxta qablaşdırma

150104 CER metal qablaşdırma

150105 CER kompozit materiallarda qablaşdırma

150106 CER qarışıq material qablaşdırması

150107 CER şüşə qablaşdırma

150109 CER tekstil qablaşdırması

150110 * Tərkibində təhlükəli maddələrin qalıqları olan və ya belə maddələrlə çirklənmiş CER qablaşdırması

150111 * Tərkibində təhlükəli bərk məsaməli matrislər (məsələn, asbest) olan CER metal qablaşdırma, o cümlədən boş təzyiqli qablar

150200 CER absorbentləri, filtr materialları, cır-cındır və qoruyucu geyim

150202 * Təhlükəli maddələrlə çirklənmiş CER absorbentləri, filtr materialları (başqa cür göstərilməyən yağ filtrləri daxil olmaqla), cır-cındır və qoruyucu geyimlər

150203 15 02 02-də qeyd olunanlardan başqa CER absorbentləri, filtr materialları, cır-cındırlar və qoruyucu geyimlər

160000 SİYAHIDA BAŞQA ŞEYDƏ GÖSTƏRİLMƏYƏN CER tullantıları

160100 Müxtəlif nəqliyyat növlərinə (o cümlədən yolda olmayan mobil mexanizmlərə) aid olan istismar müddətini başa vurmuş avtomobillər və istismar müddətini başa vurmuş nəqliyyat vasitələrinin sökülməsi və nəqliyyat vasitələrinə texniki qulluq zamanı tullantılar (13, 14, 16 06 və 16 08 istisna olmaqla)

160103 CER istismar müddəti bitmiş təkərlər

160104 * CER istismar müddətini başa vurmuş avtomobillər

160106 CER istismar müddətini başa vurmuş avtomobillər, tərkibində nə maye, nə də digər təhlükəli komponentlər var

160107 * CER yağ filtrləri

160108 * Tərkibində civə olan CER komponentləri

160109 * PCB ehtiva edən CER komponentləri

160110 * CER partlayıcı komponentləri (məsələn, "hava yastıqları")

160111 * Tərkibində asbest olan CER əyləc pedləri

160112 16 01 11-də qeyd olunanlardan başqa CER əyləc yastıqları

160113 * CER əyləc mayeləri

160114 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER antifriz mayeləri

160115 16 01 14-də qeyd olunanlardan başqa CER antifriz mayeləri

160116 Maye qaz üçün CER çənləri

160117 CER Qara metallar

160118 CER əlvan metallar

160119 CER plastik 160120 şüşə

160121 * 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 və 16 01 14-də göstərilənlərdən başqa EWC təhlükəli komponentləri

160122 CER komponentləri başqa cür göstərilməmişdir

160199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

Elektrik və elektron avadanlıqlardan 160200 CER tullantıları

160209 * PCB-ləri olan CER transformatorları və kondansatörlər

160210 * 16 02 09-da qeyd olunanlardan başqa, tərkibində PCB olan və ya çirklənmiş CER atılan avadanlıq

160211 * Tərkibində xloroflorokarbonlar, HCFC, HFC olan CER atılan avadanlıq

160212 * Sərbəst liflərdə asbest olan CER atılan avadanlıq

160213 * 2 16 02 və 09 16 02-də qeyd olunanlardan başqa təhlükəli komponentləri olan (12) EWC atılan avadanlıq

160214 CER atılan avadanlıq, 16 02 09-dan 16 02 13-ə qədər bəndlərdə göstərilənlərdən başqa

160215 * CER təhlükəli komponentləri atılmış avadanlıqdan çıxarılır

160216 Atılmış avadanlıqdan çıxarılan CER komponentləri, 16 02 15-də qeyd olunanlardan başqa

160300 CER spesifikasiyadan kənar məhsullar və istifadə olunmamış məhsullar

160303 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan qeyri-üzvi tullantılar

160304 16 03 03-də qeyd olunanlardan başqa CER qeyri-üzvi tullantılar

160305 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER üzvi tullantılar

160306 16 03 05-də qeyd olunanlardan başqa EWC üzvi tullantıları

160400 CER partlayıcı tullantıları

160401 * CER tullantı sursatları

160402 * CER tullantıları atəşfəşanlığı

160403 * CER digər partlayıcı tullantılar

Təzyiqli konteynerlərdə və tullantı kimyəvi maddələrdə 160500 CER qazı

160504 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan təzyiqli qablarda (halonlar daxil olmaqla) CER qazları

160505 16 05 04-də qeyd olunanlardan başqa təzyiqli konteynerlərdə olan CER qazları

160506 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya onlardan ibarət EWC laboratoriya kimyəvi maddələri, o cümlədən laboratoriya kimyəvi maddələrinin qarışıqları

160507 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya onlardan ibarət olan qeyri-üzvi kimyəvi maddələrin CER tullantıları

160508 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya onlardan ibarət olan üzvi kimyəvi maddələr CER tullantıları

160509 16 05 06, 16 05 07 və 16 05 08-də qeyd olunanlardan başqa EWC tullantı kimyəvi maddələri

160600 CER batareyaları və akkumulyatorları

160601 * CER qurğuşun turşusu batareyaları

160602 * nikel-kadmium batareyaları

160603 * Tərkibində civə olan CER batareyaları

160604 CER qələvi batareyaları (16 06 03 istisna olmaqla)

160605 digər batareyalar və akkumulyatorlar

160606 * Batareyalardan və akkumulyatorlardan CER elektrolitləri, ayrıca toplanmalı

160700 CER nəqliyyat və saxlama çənlərinin və barabanlarının təmizlənməsindən yaranan tullantılar (05 və 13 istisna olmaqla)

160708 * Tərkibində neft olan EWC tullantıları

160709 * Tərkibində digər təhlükəli maddələr olan EWC tullantıları

160799 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

160800 CER sərf edilmiş katalizatorlar

160801 CER tərkibində qızıl, gümüş, renium, rodium, palladium, iridium və ya platin olan katalizatorlar (16 08 07 istisna olmaqla)

160802 * Tərkibində təhlükəli keçid metalları (3) və ya təhlükəli keçid metal birləşmələri olan CER sərf edilmiş katalizatorlar

160803 CER, başqa cür təyin olunmamış keçid metalları və ya keçid metal birləşmələri olan sərf edilmiş katalizatorlar

160804 CER maye katalitik krekinq üçün sərf edilmiş katalizatorlar (16 08 07 istisna olmaqla)

160805 * CER tərkibində fosfor turşusu olan katalizatorlar sərf edilmişdir

160806 * Katalizator kimi istifadə olunan CER sərf edilmiş mayelər

160807 * CER təhlükəli maddələrlə çirklənmiş katalizatorları sərf etmişdir

160900 CER oksidləşdirici maddələr

160901 * CER permanqanatları, məsələn, kalium permanqanat

160902 * CER xromatları, məsələn, kalium xromatı, kalium və ya natrium dikromatı

160903 * CER peroksidləri, məsələn, hidrogen peroksid

160904 * Başqa cür göstərilməmiş CER oksidləşdirici maddələr

161000 CER sulu maye tullantıları sahədən kənarda müalicə üçün nəzərdə tutulub

161001 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER sulu tullantı məhlulları

161002 16 10 01-də qeyd olunanlardan başqa CER sulu tullantı məhlulları

161003 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER sulu konsentratlar

161004 16 10 03-də qeyd olunanlardan başqa CER sulu konsentratları

161100 CER astarların və odadavamlı materialların qırıntıları

161101 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan metallurgiya proseslərindən alınan karbon əsaslı astarlar və odadavamlı CER

161102 CER karbon əsaslı astarlar və 16 11 01-də qeyd olunanlardan başqa metallurgiya proseslərinə qarşı odadavamlı materiallar

161103 * CER Tərkibində təhlükəli maddələr olan metallurgiya proseslərindən alınan digər üzlüklər və odadavamlı materiallar

161104 CER, 16 11 03-də qeyd olunanlardan başqa, metallurgiya proseslərindən alınan digər üzlüklər və odadavamlı materiallar

161105 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan qeyri-metallurgiya proseslərindən CER astarları və odadavamlı materiallar

161106 16 11 05-də qeyd olunanlardan başqa qeyri-metallurgiya prosesləri nəticəsində CER astarları və odadavamlı materiallar

170000 TİKİNTİ VƏ SÖNDÜRMƏ ƏMƏLİYYƏLƏRİNDƏN GÖRƏCƏK TULLANTILAR (ÇİRKLƏNMİŞ SAHƏLƏRDƏN GÖRƏN TORPAQ O cümlədən) 

170100 CER beton, kərpic, kafel və keramika

170101 CER sementi

170102 CER kərpicləri

170103 CER plitələr və keramika

170106 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan beton, kərpic, kafel və keramikadan CER qarışıqları və ya şlakları

170107 17 01 06-da qeyd olunanlardan başqa CER qarışıqları və ya beton, kərpic, kafel və keramika şlakları

170200 CER ağac, şüşə və plastik

170201 CER ağacı

170202 CER şüşəsi

170203 CER plastik

170204 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya çirklənmiş EWC şüşə, plastik və ağac

170300 CER bitumlu qarışıqlar, kömür qatranı və qatran tərkibli məhsullar

170301 * Kömür qatranı olan CER bitumlu qarışıqlar

170302 17 03 01-də göstərilənlərdən başqa CER bitumlu qarışıqlar

170303 * EWC kömür qatranı və qatran tərkibli məhsullar

170400 CER metalları (onların ərintiləri daxil olmaqla) 170401 mis, bürünc, mis

170402 CER alüminium

170403 CER qurğuşun

170404 CER sink

170405 CER dəmir və polad

170406 CER qalay

170407 CER qarışıq metallar

170409 * Təhlükəli maddələrlə çirklənmiş CER metal tullantıları

170410 * Neft, kömür qatranı və ya digər təhlükəli maddələrlə hopdurulmuş CER kabelləri

170411 CER kabelləri, 17 04 10-da qeyd olunanlardan başqa

170500 CER torpaq (çirklənmiş ərazilərdən olan torpaq daxil olmaqla), qayalar və dərinləşdirmə palçığı

170503 * CER torpaq və tərkibində təhlükəli maddələr olan qayalar

170504 CER 17 05 03-də qeyd olunanlardan başqa torpaq və süxurlar

170505 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER dibdəyişmə palçığı

170506 17 05 05-də qeyd olunanlardan başqa CER dibdəyişmə qənimi

170507 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan dəmir yolu bəndləri üçün CER çınqıl

170508 CER 17 05 07-də ​​göstərilənlərdən başqa, dəmir yolu ballastı üçün çınqıl

170600 CER izolyasiya materialları və tərkibində asbest olan tikinti materialları

170601 * Tərkibində asbest olan CER izolyasiya materialları

170603 * CER Tərkibində təhlükəli maddələr olan və ya onlardan ibarət olan digər izolyasiya materialları

170604 17 06 01 və 17 06 03-də göstərilənlərdən başqa CER izolyasiya materialları

170605 * Tərkibində asbest olan CER tikinti materialları

170800 CER gips əsaslı tikinti materialları

170801 * CER təhlükəli maddələrlə çirklənmiş gips əsaslı tikinti materialları

170802 CER 17 08 01-də qeyd olunanlardan başqa gips əsaslı tikinti materialları

170900 CER digər tikinti və söküntü tullantıları

170901 * CER tərkibində civə olan tikinti və söküntü tullantıları

170902 * Tərkibində PCB olan CER tikinti və söküntü tullantıları (məsələn, PCB tərkibli mastiklər, PCB tərkibli qatran döşəmələr, PCB tərkibli su keçirməyən şüşə elementlər, PCB tərkibli kondansatörlər)

170903 * EWC tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tikinti və söküntü tullantıları (qarışıq tullantılar daxil olmaqla)

170904 17 09 01, 17 09 02 və 17 09 03-də qeyd olunanlardan başqa CER qarışıq tikinti və söküntü tullantıları

180000 SƏHİYYƏ VƏ BAYTARARLIQ SEKTORU VƏ ya ƏLAQƏLİ TƏDQİQAT FƏALİYYƏTLƏRİ TƏRƏFİNDƏN İSTEHSAL EDİLƏN CER tullantıları (birbaşa müalicəvi müalicədən irəli gəlməyən mətbəx və iaşə tullantıları istisna olmaqla)

180100 Doğum evlərinin tullantıları və insanlarda xəstəliklərin diaqnozu, müalicəsi və qarşısının alınması ilə bağlı tullantılar

180101 CER kəsici obyektlər (18 01 03 istisna olmaqla)

180102 CER anatomik hissələri və orqanları, o cümlədən plazma torbaları və qan ehtiyatları (18 01 03 istisna olmaqla)

180103 * İnfeksiyalardan qorunmaq üçün xüsusi tədbirlər tətbiq edilərək yığılmalı və atılmalı olan CER tullantıları

180104 İnfeksiyalardan qorunmaq üçün xüsusi ehtiyat tədbirləri tətbiq edilməklə toplanmamalı və atılmamalı olan tullantılar (məsələn, sarğılar, gipslər, çarşaflar, birdəfəlik geyimlər, gigiyena salfetləri)

180106 * Təhlükəli maddələrdən ibarət və ya ehtiva edən EWC kimyəvi maddələri

180107 18 01 06-da qeyd olunanlardan başqa EWC kimyəvi maddələri

180108 * CER sitotoksik və sitostatik dərmanlar

180109 18 01 08-də qeyd olunanlardan başqa CER dərmanları

180110 * Diş prosedurlarından CER amalgam tullantıları

180200 CER tullantıları heyvanlarda xəstəliklərin tədqiqi və diaqnostikası, müalicəsi və qarşısının alınması ilə əlaqədardır

180201 CER kəsici obyektlər (18 02 02 istisna olmaqla)

180202 * İnfeksiyalardan qorunmaq üçün xüsusi tədbirlər tətbiq edilərək yığılmalı və atılmalı olan CER tullantıları

180203 CER tullantıları, infeksiyaların qarşısını almaq üçün xüsusi tədbirlər tətbiq edilərək toplanmamalı və atılmamalıdır.

180205 * Təhlükəli maddələrdən ibarət və ya ehtiva edən EWC kimyəvi maddələri

180206 18 02 05-da qeyd olunanlardan başqa EWC kimyəvi maddələri

180207 * CER sitotoksik və sitostatik dərmanlar

180208 18 02 07-də qeyd olunanlardan başqa CER dərmanları

190000 CER TULLANTILARININ EMƏLƏNMƏSİ QURULUŞLARINDAN, HAZIRLANAN TƏMƏLƏ QURULUŞLARINDAN, HƏMÇİN SUYUN İSTİFADƏSİNƏ HAZIRLANMASINA HAZIRLANAN XNUMX CER Tullantıları

190100 CER tullantıları yandırma və ya pirolizdən

190102 CER dib külündən çıxarılan dəmir materialları

190105 * Baca qazının təmizlənməsindən CER filtr qalıqları

190106 * Buxarların və digər sulu maye tullantıların təmizlənməsindən CER sulu maye tullantıları

190107 * Baca qazının təmizlənməsindən CER bərk tullantıları

190110 * CER dumanların təmizlənməsi üçün istifadə edilən aktivləşdirilmiş karbon

190111 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER alt külü və şlak

190112 19 01 11-də qeyd olunanlardan başqa CER alt külü və şlak

190113 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER uçucu kül

190114 CER 19 01 13-də qeyd olunanlardan başqa uçucu kül

190115 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan EWC qazan külü 190116 19 01 15-də göstərilənlərdən başqa qazan tozu

190117 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER piroliz tullantıları

190118 19 01 17-də qeyd olunanlardan başqa EWC piroliz tullantıları

190119 Maye qat reaktorlarının CER qumları

190199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

190200 Sənaye tullantılarının xüsusi kimyəvi-fiziki təmizlənməsi nəticəsində yaranan CER tullantıları (dekromatizasiya, desiyanasiya, zərərsizləşdirmə daxil olmaqla)

190203 Yalnız təhlükəli olmayan tullantılardan ibarət tullantıların CER qarışıqları

190204 * Ən azı bir təhlükəli tullantı olan CER qarışıq tullantıları

190205 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan kimyəvi-fiziki müalicələrdən CER şlamları

190206 19 02 05-də qeyd olunanlardan başqa kimyəvi və fiziki müalicələrdən CER şlamları

190207 * Ayırma prosesləri ilə istehsal olunan CER yağları və konsentratları

190208 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER maye yanan tullantılar

190209 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER bərk yanan tullantılar

190210 19 02 08 və 19 02 09-da qeyd olunanlardan başqa EWC yanan tullantılar

190211 * EWC tərkibində təhlükəli maddələr olan digər tullantılar

190299 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

190300 CER stabilləşdirilmiş / bərkimiş tullantılar (4)

190304 * EWC tullantıları təhlükəli olaraq qeyd edilmiş, qismən (5) stabilləşdirilmişdir

190305 CER 19 03 04-də qeyd olunanlardan başqa stabilləşdirilmiş tullantılar

190306 * CER tullantıları təhlükəli olaraq işarələnmiş, bərkimiş

190307 19 03 06-da qeyd olunanlardan başqa EWC bərkimiş tullantılar

190400 CER şüşələnmiş tullantılar və vitrifikasiyadan tullantılar

190401 CER şüşələnmiş tullantılar

190402 * CER uçucu kül və baca qazlarının təmizlənməsindən yaranan digər tullantılar

190403 * CER şüşələnməmiş bərk faza

190404 CER vitrifikasiya olunmuş tullantıların istiləşməsi nəticəsində yaranan sulu maye tullantıları

Bərk tullantıların aerobik təmizlənməsi nəticəsində yaranan 190500 CER tullantıları

190501 CER məişət və analoji tullantıların kompostlanmamış hissəsi

190502 CER Heyvan və bitki tullantılarının kompostlanmamış hissəsi

190503 CER kompostu spesifikasiyadan kənardır

190599 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

Tullantıların anaerob təmizlənməsi nəticəsində yaranan 190600 CER tullantıları

190603 Şəhər tullantılarının anaerob təmizlənməsi ilə istehsal olunan CER mayeləri

190604 CER həzm sistemi şəhər tullantılarının anaerob təmizlənməsi nəticəsində istehsal olunur

190605 Heyvan və ya bitki mənşəli tullantıların anaerob təmizlənməsi nəticəsində istehsal olunan CER mayeləri

190606 CER heyvan və ya bitki mənşəli tullantıların anaerobik təmizlənməsi nəticəsində əldə edilən həzm sistemi

190699 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

190700 CER poliqon sızıntı suyu

190702 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER poliqon sızma suyu

190703 19 07 02-də qeyd olunanlardan başqa CER poliqon sızma suyu

190800 CER tullantı su təmizləyici qurğuların tullantıları, başqa cür göstərilməmişdir

190801 CER ələk

190802 Qum atılmasından CER tullantıları

190805 Şəhər tullantı sularının təmizlənməsi ilə istehsal olunan CER lilləri

190806 * CER doymuş və ya sərf edilmiş ion dəyişdirici qatranlar

190807 * CER məhlulları və ion dəyişdirici qatranların bərpasından yaranan şlamlar

190808 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan membran sistemlərindən CER tullantıları

190809 Yağın/suyun ayrılması yolu ilə əldə edilən yağların və piylərin CER qarışıqları, tərkibində yalnız yemək yağları və piylər var

190810 * 19 08 09-da qeyd olunanlardan başqa, yağ/sudan ayrılan yağların və piylərin EWC qarışıqları

190811 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan sənaye tullantı sularının bioloji təmizlənməsindən CER şlamları

190812 19 08 11-də göstərilənlərdən başqa, sənaye tullantı sularının bioloji təmizlənməsindən CER şlamları

190813 * Digər sənaye tullantı sularının təmizlənməsindən təhlükəli maddələr olan CER şlamları

190814 19 08 13-də qeyd olunanlardan başqa digər sənaye tullantı sularının təmizlənməsindən CER şlamları

190899 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

190900 Suyun təmizlənməsi və ya sənaye istifadəsi üçün hazırlanması nəticəsində yaranan CER tullantıları

190901 CER bərk tullantıları ilkin filtrasiya və süzmə prosesləri nəticəsində yaranır

190902 Suyun təmizlənməsi prosesləri nəticəsində yaranan CER şlamları

190903 Dekarbonasiya prosesləri nəticəsində yaranan CER şlamları

190904 CER aktivləşdirilmiş karbon sərf etdi

190905 CER doymuş və ya tükənmiş ion dəyişdirici qatranlar

190906 CER məhlulları və ion dəyişdirici qatranların bərpasından yaranan şlamlar

190999 başqa cür göstərilməyən tullantılar

191000 metal tərkibli tullantıların sarsıdılması əməliyyatlarından CER tullantıları

191001 CER dəmir və polad tullantıları

191002 CER əlvan metalların tullantıları

191003 * CER tükü - tərkibində təhlükəli maddələr olan yüngül fraksiya və tozlar

191004 CER tükü - yüngül fraksiya və toz, 19 10 03-də göstərilənlərdən başqa

191005 * CER Tərkibində təhlükəli maddələr olan digər fraksiyalar

191006 CER 19 10 05-də qeyd olunanlardan başqa digər fraksiyalar

Neftin bərpası nəticəsində yaranan 191100 CER tullantıları

191101 * CER sərf edilmiş gil filtrləri

191102 * CER turşusu qətranları

191103 * CER sulu maye tullantıları

191104 * Yanacaqların əsaslarla təmizlənməsindən CER tullantıları

191105 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan tullantı sularının yerində emalı zamanı CER lilləri

191106 19 11 05-da qeyd olunanlardan başqa yerlərdə çirkab suların təmizlənməsindən CER lilləri

191107 * Dumanların təmizlənməsi nəticəsində yaranan CER tullantıları

191199 CER tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

191200 Mexanik tullantıların emalı zamanı CER tullantıları (məsələn, çeşidləmə, xırdalama, sıxılma, qranullaşma) başqa cür təyin olunmamış

191201 CER kağız və karton

191202 CER Qara metallar

191203 CER əlvan metallar

191204 CER plastik və rezin

191205 CER şüşəsi

191206 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER ağacı

191207 CER ağacı, 19 12 06-da qeyd olunanlardan başqa

191208 CER tekstil məhsulları

191209 CER mineralları (məsələn, qum, qayalar)

191210 CER yanan tullantılar (RDF: tullantılardan əldə edilən yanacaq)

191211 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan mexaniki tullantıların təmizlənməsindən yaranan digər tullantılar (qarışıq materiallar daxil olmaqla) CER

191212 CER, 19 12 11-də göstərilənlərdən başqa, tullantıların mexaniki təmizlənməsi nəticəsində yaranan digər tullantılar (qarışıq materiallar da daxil olmaqla)

191300 CER tullantıları meliorasiya və yeraltı suların bərpası nəticəsində əmələ gəlir

191301 * Meliorasiya əməliyyatları nəticəsində yaranan, tərkibində təhlükəli maddələr olan CER bərk tullantıları

191302 CER 19 13 01 bəndində göstərilənlərdən başqa, meliorasiya əməliyyatlarından yaranan bərk tullantılar

191303 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan meliorasiya əməliyyatları nəticəsində yaranan CER şlamları

191304 19 13 03-də göstərilənlərdən başqa, meliorasiya əməliyyatlarından CER şlamları

191305 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan yeraltı suların bərpası əməliyyatlarından CER şlamları

191306 19 13 05-də qeyd olunanlardan başqa yeraltı suların rekultivasiyası əməliyyatlarından CER şlamları

191307 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan qrunt sularının rekultivasiyası əməliyyatlarından əldə edilən sulu maye tullantıları və sulu konsentratlar EWC

191308 19 13 07-də ​​qeyd olunanlardan başqa, yeraltı suların rekultivasiyası əməliyyatlarından CER sulu maye tullantıları və sulu konsentratlar

200000 CER MƏŞHİT TULLANTILARI (TİCARƏ VƏ SƏNAYE FƏALİYYƏTLƏRİ HƏMÇİN MƏSƏLƏLƏR TƏRƏFİNDƏN HƏLƏ EDİLƏN MƏŞİT VƏ BAXAR TULLANTILAR) O cümlədən, AYRI-AYRI YIKILMADAN TULANLAR

200100 CER fraksiyaları ayrıca toplanmalı (15 01 00 istisna olmaqla)

200101 CER kağız və karton

200102 CER şüşəsi

200108 Mətbəx və yeməkxanalardan CER bioloji parçalana bilən tullantılar

200110 CER geyimi

200111 CER tekstil məhsulları

200113 * CER həllediciləri

200114 * CER turşuları

200115 * CER qələvi maddələr

200117 * CER fotokimyəviləri

200119 * CER pestisidləri

200121 * CER flüoresan borular və digər civə tərkibli tullantılar

200123 * CER tərkibində xlorfluorokarbonlar olan avadanlıq atıldı

200125 CER yeməli yağlar və piylər

200126 * 20 01 25-də qeyd olunanlardan başqa EWC yağları və piyləri

200127 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER boyaları, mürəkkəbləri, yapışdırıcıları və qatranları

200128 20 01 27-də qeyd olunanlardan başqa CER boyaları, mürəkkəbləri, yapışdırıcıları və qatranları

200129 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER yuyucu vasitələr

200130 20 01 29-da qeyd olunanlardan başqa CER yuyucu vasitələr

200131 * CER sitotoksik və sitostatik dərmanlar

200132 20 01 31-də qeyd olunanlardan başqa CER dərmanları

200133 * 16 06 01, 16 06 02 və 16 06 03-də qeyd olunan EWC batareyaları və akkumulyatorları, o cümlədən belə batareyaları olan çeşidlənməmiş batareyalar və akkumulyatorlar

200134 20 01 33-də qeyd olunanlardan başqa CER batareyaları və akkumulyatorları

200135 * Tərkibində təhlükəli komponentlər olan 20 01 21 və 20 01 23-də qeyd olunanlardan başqa, EWC atılmış elektrik və elektron avadanlıqlar (6)

200136 20 01 21, 20 01 23 və 20 01 35-də qeyd olunanlardan başqa atılmış elektrik və elektron avadanlıqlar

200137 * Tərkibində təhlükəli maddələr olan CER ağacı

00138 CER ağacı, 20 01 37-də qeyd olunanlardan başqa

200139 CER plastik

200140 CER metal

200141 Bacaların və tüstü bacalarının təmizlənməsi nəticəsində yaranan CER tullantıları

200199 CER, başqa cür göstərilməmiş digər fraksiyalar

200200 XNUMX CER bağ və park tullantıları (qəbiristanlıqların tullantıları daxil olmaqla)

200201 CER bioloji parçalana bilən tullantılar

200202 CER torpaq və qaya

200203 CER digər bioloji parçalanmayan tullantılar

200300 CER digər məişət tullantıları

200301 CER çeşidlənməmiş məişət tullantıları

Bazarlardan 200302 CER tullantıları

200303 CER yol təmizləmə qalıqları

200304 CER septik tank lil

200306 CER kanalizasiya təmizləyici tullantıları

200307 CER həcmli tullantılar

200399 CER məişət tullantıları başqa cür göstərilməmişdir

MIS ALIRIK

BİZ NƏ EDİRİK

alüminium qırıntıları

İCARƏTİN YOXLANMASI VƏ İMTİNA DƏYƏRİNİN TƏXMİNƏNMƏSİ

alüminium qırıntıları

ALQIN VƏ SATIŞ ÜÇÜN KOMMERSİAL DƏSTƏK

BÜTÜN NÖVLƏRİNİN ALINMASI VƏ BİRBAŞA SATIŞI HƏTTA TƏHLÜKƏLİ

HAQQIMIZDA BİZDƏN danışırlar

Əsas menyu

Yalnız şirkətlər üçün. 8-12 və 14-18
METAL BAZARI

PULSUZ
BAXIN