TƏHLÜKƏLİ VƏ TƏHLÜKƏSİZ TULLANTILARIN ULTRALANMASI

DƏMİR VƏ METALLARIN ATILMASI

İSTEHSAL ŞİRKƏTLƏRİ
İMTİNA

tullantıların utilizasiyası metallar bazarı dəmir atılması metalların utilizasiyası

Əgər siz istehsal dövründən yaranan tullantıları atmalı olan bir şirkətsinizsə və müəyyən növ tullantıların necə utilizasiyası lazım olduğunu başa düşməkdə çətinlik çəkirsinizsə və onların indiyədək sizə təqdim etdikləri iqtisadi təkliflər bazarda rəqabətqabiliyyətlidirsə. market, qeydiyyatdan keçin və reallığınızı daha çox öyrənmək üçün sizinlə əlaqə saxlayacağıq.
Siz həmçinin yeni biznes təkliflərini cəlb etmək üçün istehsal tullantılarınızı bazarımıza təqdim etmək imkanınız olacaq.

Əgər siz korporativ tullantıların bərpası və utilizasiyasında fəal şirkətsinizsə, platformamızda qeydiyyatdan keçin.
Xidmətlərinizə ehtiyacı olan reallıqlarla sizi əlaqə saxlayacağıq.
Həmçinin vitrinimizdə tullantılar üçün kommersiya təklifləri etmək imkanınız olacaq.

Hər bir tullantı növünə uyğun olaraq kodlaşdırılır Avropa Məcəlləsi bəzi tullantılar, CER kodları, onların tam nomenklaturasını tapa bilərsiniz burada.

Utilizasiya ediləcək tullantılardan asılı olaraq, şirkət həmin xüsusi EWC kodunu atmaq səlahiyyətinə malik olan zavodlarla əlaqə saxlamalıdır.
siyahısını tapın atma icazələri burada.

Tullantıların ƏSAS KATEQORİYALARI:

010000 - MƏNDƏNLƏRDƏN VƏ YA KARARLARDAN KƏSTƏKLƏNMƏLƏR, HAZIRLANMALAR NƏTİCƏLƏRİ OLAN CER tullantıları, eləcə də faydalı qazıntıların fiziki və ya kimyəvi emalından;
020000 - KƏND TƏSƏRRÜFATI, BAĞÇILIQ, AKVARLIQ, İÇƏKÇİLİK, OVVƏ VƏ BALIQ OVLULUĞUNDAN CER TULLANTILARI, ƏMALI VƏ ƏRZAQ HAZIRLANMASI;
030000 - AĞAC EMANINDAN VƏ PANEL, MEBEL, MƏLUMAT, KAĞIZ VƏ KARTON İSTEHSALINDAN CER tullantıları;
040000 - DƏRİ VƏ XƏZİN, HƏMÇİN TEKSTİL SƏNAYƏSİNİN EMANINDAN CER tullantıları;
050000 - NEFT EMALINDAN, TƏBİİ QAZIN TƏMİZLƏNMİŞİNDƏN VƏ KÖMÜRÜN PİROLİTİK EMALINDAN CER tullantıları;
060000 - QEYRİQANİK KİMYİ PROSESLƏRDƏN ÇIXAN CER tullantıları
070000 - ÜZVİ KİMYİ PROSESLƏRDƏN TULANLANLAR
080000 - ÖRÜKLƏRİN (BOYALAR, LAKLAR VƏ ŞİRLİ EMAYLAR), YAPIŞTIRICILAR, MÜRƏKKƏLƏR VƏ ÇAP ÜÇÜN MÜRƏKKƏLƏRİN İSTEHSALI, FORMÜLƏSİ, TƏQDİMATI VƏ İSTİFADƏSİNDƏN İSTİFADƏ EDİLMİŞİNDƏN TULANIŞLAR
090000 - FOTOQRAFİYA SƏNAYƏSİNDƏN CER tullantıları
100000 - TERMİK PROSESLƏRİ İSTƏNİLƏN CER tullantıları
110000 - METALLARIN VƏ DİGƏR MATERİALLARIN SƏHİTİN KİMYYƏSİ EMALLANMASI VƏ ÖRÜKLƏNMƏSİNDƏN ÇIXAN CER TULTILLARI; ƏLVƏNLİ HİDROMETALLURGİYA
120000 - METAL VƏ PLASTİK MƏLUMATLARIN EMALINDAN VƏ FİZİKİ-MEXANİKİ SƏHİTİNİN EMALLANMASINDAN CER tullantıları
130000 - YAĞLAR VƏ MAYE YANacaqların tullantıları (05, 12 və 19-cu fəsillərdə göstərilən yemək yağları və yağlar istisna olmaqla)
140000 - CER tullantıları üzvi həlledicilər, soyuducu maddələr və propellentlər (07 və 08 istisna olmaqla)
150000 - CER qablaşdırma tullantısı, absorbentlər, cır-cındırlar, filtrasiya materialları və qoruyucu geyimlər (başqa cür göstərilməyib)
160000 - SİYAHIDA BAŞQA TƏQRİF EDİLMƏYƏN CER TULTILDI
170000 - TİKİNTİ VƏ SÖNDÜRMƏ ƏMƏLİYYƏLƏRİNDƏN İSTƏNİLƏN CER tullantıları (Çirklənmiş ərazilərdən gələn torpaqlar daxil olmaqla)
180000 - SƏHİYYƏ VƏ BAYTARARLIQ SEKTORU VƏ ya ƏLAQƏLİ TƏDQİQAT FƏALİYYƏTLƏRİ TƏRƏFİNDƏN İSTEHSAL EDİLƏN CER tullantıları (birbaşa terapevtik müalicədən irəli gəlməyən mətbəx və iaşə tullantıları istisna olmaqla)
190000 - TULLANTILARIN EMƏLƏNMƏSİ QURULUŞLARINDAN, TƏMİRLƏRDƏN KARŞI TƏMİR QURULUŞLARINDAN İSTİSNA OLUNAN CER tullantıları, eləcə də SUYUN İSTİFADƏSİ ÜÇÜN HAZIRLANMASI
200000 - CER MƏŞHİDƏT TULLANTILARI (TICARƏT VƏ SƏNAYE FƏALİYYƏTLƏRİ HƏMLƏ MƏSƏLƏLƏR TƏRƏFİNDƏN İSTEHSAL ETDİĞİ MƏŞİT VƏ BAXAR TULLANTILAR) O cümlədən, AYRI-AYRI YIKILMADAN TULANLAR

tullantıların emalı zavodunun cer kodu

Bütün şirkətlər bütün növ tullantıların atılması üçün uyğun deyil.

Beləliklə, özünüzü çoxlu müxtəlif növ tullantıları atmaq məcburiyyətində qalsanız nə etməli?
Hər şeydən əvvəl, sərəncam vermək üçün etibar etdiyim şirkətin bazarda rəqabətədavamlı olub-olmadığını necə bilə bilərəm?

MercatoMetalli dəmir və metalların utilizasiyası üçün tələb və təklif arasında əlaqəni asanlaşdırmaq üçün yaradılmışdır.

BU GÜNDƏN BİZ PLATFORMAMIZI HƏMÇİNİN İSTƏNİLƏN NÖVLÜ, TƏHLÜKƏLİ VƏ QEYRİ TƏHLÜKƏLİ TULLANTILARIN ATILMASI ÜÇÜN ƏLDƏ EDİRİK

Atmalı olduğunuz tullantılarınız var və kimə müraciət edəcəyinizi bilmirsiniz?

Siz səlahiyyətli obyekti olan ixtisaslaşmış şirkətsiniz?

MercatoMetalli utilizasiya zavodlarını tullantı istehsalçıları ilə əlaqələndirir ki, iki şirkət öz ehtiyacları üçün ən yaxşı həll yollarını tapa bilsin.

BƏZİ TULLANTILAR ÜÇÜN İSTEHSAL ŞİRKƏTİ ULTRALANMA ÜÇÜN ÖDƏNMƏLİDİR.
DƏMİR VƏ METAL KİMİ DİGƏR TULLANTI NÖVLƏRİ ÜÇÜN ŞİRKƏT ULTIRILMASI ÜÇÜN HAQQ ALABİLƏ BİLƏR.

Bu, tullantıların növündən, buna görə də lazımi utilizasiya prosesindən asılıdır.
İqtisadi amil üçün tullantıları istehsal edən şirkət ilə utilizasiya zavodu və ya bərpa və saxlama ilə məşğul olan şirkət arasındakı məsafə də müəyyənedici amildir.

Xatırladırıq ki, müxtəlif şirkətlər də tullantıların alqı-satqısı prosesinə müdaxilə edə bilərlər.
Tək həmsöhbətə hər şeyi birdəfəlik satmaq lazım deyil və çox vaxt bu mümkün olmur, çünki bütün bərpa və utilizasiya şirkətləri bütün CER kodlarına icazə verilmir.

BİZ NƏ EDİRİK?

İMTİNA TƏKMİNATI

Tullantıların Utilizasiyası Dəmirin Utilizasiyası Metalların Utilizasiyası

TƏLƏB VƏ TƏKLİFİN Kəsişməsi

Tullantıların Utilizasiyası Dəmirin Utilizasiyası Metalların Utilizasiyası

İMTİNA ALMA VƏ SATIŞ

Tullantıların Utilizasiyası Dəmirin Utilizasiyası Metalların Utilizasiyası

NECƏ?

Biz hansı növ tullantıların atılmalı olduğunu yoxlayırıq və icazə verildiyi EWC kodlarına uyğun olaraq onların göndərilməli olduğu zavodları qiymətləndiririk.

Əgər tullantılar bir neçə şirkət tərəfindən bərpa oluna və utilizasiya edilə bilərsə, biz materialı ən rəqabətli quruma göndəririk.

Biz tullantıları birbaşa alırıq ki, ödənişləri zəmanətli olsun və sonra hər növ tullantıları ən uyğun saxlama və ya utilizasiya sahəsinə göndəririk.

ALIŞAQ VƏ BİRBAŞA SATIŞ

İSTƏR SİZİN BƏRPA EDƏN VƏ YA ULTIRMA MASASI OLSUN, VƏ YA KORPORATİV TULLANTILARIN ULTIRILMASI GEREKİYİ OLAN ŞİRKƏT OLSUN, BİZ TİCARƏTİ ŞƏBƏKƏMİZİ TƏMİN EDİRİK.
HƏM MATERALI YAPMAQ, BİRBAŞA ALMAQ, HƏM ƏN UYĞUN ZABİTƏ SATIŞ ÜÇÜN.
XİDMƏT İTALİYANIN BÜTÜN ƏLAVƏLƏRİNDƏ MEVCUTDUR

ABRUZZODA DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ULTIRILMASI

SORUŞUN
QARTAL
PESCARA
Teramo

BASILICATADA DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ATILMASI VƏ Utilizasiyası

MATERA
GÜC

KALABRİYADA DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ATILMASI VƏ Utilizasiyası

KATANZARO
KOSENZA
KROTON
REGGİO CALABRİYA
VIBO VALENTIA

KAMPANİYADA DƏMİR VƏ METALLARIN tullantılarının Utilizasiyası və Utilizasiyası

AVELLİNO
Xoş gəlmisiniz
CASERTA
NAPOLI
SALERNO

EMİLİA ROMAQNADA DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ATILMASI VƏ Utilizasiyası

BOLOQNA
FERRARA
FORLİ VƏ CESENA
MÜASİR
PARMA
PİACENZA
RAVENNA
REGİO EMİLİA
RİMİNİ

FRIULI VENEZİYA GIULİADA DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ATILMASI VƏ Utilizasiyası

QORİZİYA
PORDENON
TRIESTE
YEMƏ

LAZİODA DƏMİR VƏ METALLARIN tullantılarının utilizasiyası

FROZİNON
LATİNA
RƏDD ET
ROME
VITERBO

LİQURİYADA DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ATILMASI VƏ Utilizasiyası

CENOVA
İMPERİYA
LA SPEZIA
SAVONA

LOMBARDİYADA DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ATILMASI VƏ Utilizasiyası

MILANO
MONZA VƏ BRIANZA
PAVİA
SONDRİO
VARESE
BERGAMO
BRESCIA
KOMO
XEMONA
LECCO
TƏRİFLƏMƏK
MANTUA

BRANDLARDA DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ULTIRILMASI

ANKONA
ASCOLI PICENO
DAYANDI
MACERATED
PESARO VƏ URBINO

DƏMİR VƏ METALLARIN MOLİSEDE ULTIRILMASI

KAMPOBASSO
İSERNİYA

PIEDMONTDA DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ATILMASI VƏ Utilizasiyası

İsgəndəriyyə
ASTI
birləşdirici çubuq
PAZ
Novara
TURİN
VERBANO CUSIO VƏ OSSOLA
VERCELLI

APULİYADA DƏMİR VƏ METALLARIN tullantılarının Utilizasiyası və Utilizasiyası

FIYAT
BARLETTA ANDRIA VƏ TRANİ
BRINDİSİ
DUMAN
LECCE
TARANTO

SARDINİYADA DƏMİR VƏ METALLARIN TULANIŞLARININ ATILMASI VƏ Utilizasiyası

CAgliari
KARBONİYA VƏ İQLEZİYALAR
MEDİO KAMPİDANO
YENİ
OGLİSTRA
OLBİYA
ORİSTANO
SASSARI

SİSİLİYADA DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ATILMASI VƏ Utilizasiyası

AGRIGENTO
KALTANISSETTA
KATANİYA
ENNA
MESİNE
PALERMO
RAQUSA
SIRAKUSA
QAZMALAR

Tullantıların Utilizasiyası VƏ DƏMİR VƏ METALLARIN TUSKANIDA Utilizasiyası

AREZZO
DURDURUN
QROSSETO
LİVORNO
LUCCA
MASSA KARRARA
PİSA
PISTOIA
ÇƏMƏN
SIENA

TRENTINO ALTO ADIGE-DƏ DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ATILMASI VƏ Utilizasiyası

BOLZANO
TRENT

UMBRİADA DƏMİR VƏ METALLARIN tullantılarının Utilizasiyası və Utilizasiyası

PERUGİA
TERNI

VALLE D'AOSTADA DƏMƏR VƏ METALLARIN ATILMASI

AOSTA

VENETODA DƏMİR VƏ METALLARIN TULLANTILARININ ATILMASI VƏ Utilizasiyası

GÖZƏL
PADUA
ROVIGO
TREVISO
VENEZİYA
VİZENZA

HAQQIMIZDA BİZDƏN danışırlar

Əsas menyu

Yalnız şirkətlər üçün. 8-12 və 14-18
METAL BAZARI

PULSUZ
BAXIN